คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย​
โทร. 0-2269-5109

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5152


เรือโท ยุทธนา โมกขาว
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5859


นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2269-5316


ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5293


นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2269-5154


ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร
นักบริหาร 16
โทร. 0-2269-5107
 


เรือโท ภูมิ แสงคำ
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5327


นายบัณฑิต สาครวิศวะ
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. 0-3840-9194
 


ร้อยตำรวจโทชัยชาญ ชูทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5153


ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายตรวจสอบ
โทร. 0-2269-5918


(ว่าง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5506
 


นายสมชาย เหมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2269-5145


เรือโทกิตติคุณ จารุวัฒนายนต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5154


นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5313


เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ
 
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. 0-3840-9101