คณะผู้บริหาร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย​

ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล


นายอังกูร ล้วนประพันธ์
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร


เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ


ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม


นางอัฌนา พรหมประยูร
นักบริหาร 16


- ว่าง -
 
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ


เรือโท ยุทธนา โมกขาว
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง


เรือโท ภูมิ แสงคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายตรวจสอบ


ร้อยตำรวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล


นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร


นายสมชาย เหมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ


นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม


เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ


นายบัณฑิต สาครวิศวะ
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง