คณะผู้บริหาร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย​
โทร. 0-2269-5109

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5152


เรือโท ยุทธนา โมกขาว
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5859


เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2269-5316


ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5293


นายอังกูร ล้วนประพันธ์
นักบริหาร 16
โทร. 0-2269-5107


นายบัณฑิต สาครวิศวะ
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5327


ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. 0-3840-9194


ร้อยตำรวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายตรวจสอบ
โทร. 0-2269-5918


นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5506


นายสมชาย เหมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2269-5145


นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5154


เรือโท ภูมิ แสงคำ
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5313


เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ
 
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. 0-3840-9101


ร้อยตำรวจโทชัยชาญ ชูทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5153