ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

การท่าเรือฯ ได้ดำเนินนโยบายประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในรูปของการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชุม การศึกษาอบรม และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรือ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนของต่างประเทศเป็นประจำ โดยปัจจุบันการท่าเรือฯ ได้เป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้ 
 • สมาคมท่าเรือระหว่างประเทศ
  (The International Association of Ports and Harbors: IAPH)
 • สมาคมท่าเรืออาเซียน
  (The ASEAN Ports Association: APA)
 • สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ
  (The International Association of Lighthouse Authorities : IALA)
 • สมาคมการเดินเรือระหว่างประเทศ
  (The International Navigation Association : PIANC)

ความร่วมมือระดับทวิภาคี

 การท่าเรือฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับท่าเรือต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงท่าเรือพี่น้อง 
ข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ และข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำและกิจการท่าเรือ ดังนี้ 
 • ข้อตกลงท่าเรือพี่น้องกับท่าเรือคิตาคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
  (Sister Port Agreement between Kitakyushu Port and Laem Chabang Port)
 • ข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพกับรัฐบาลแคว้นเฟลนเดอร์ ประเทศเบลเยียม
  (The Friendship Agreement between the Port Authority of Thailand and the Government of Flanders)
 • ข้อตกลงความร่วมมือกับการท่าเรือต้าเหลียน
  (The Friendship Agreement between the Port Authority of Thailand and the Port of Dalian Authority)
 • ข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพกับท่าเรือกวางยาง
  (Sister Port Agreement between the Port Authority of Thailand and Gwangyang Port)