บริการข้อมูลข่าวสาร

แผนกบริการข้อมูลข่าวสาร  
โทร : 0-2269-5464
 
        ดำเนินงานและควบคุมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของการท่าเรือฯ แก่บุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือฯ ที่เผยแพร่ไว้เพื่อจำหน่าย
ให้ หรือให้ยืม อำนวยความสะดวก พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อ ขอข้อมูล
และประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเผยแพร่
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ