ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
ผู้ใช้บริการสามารถร้องทุกข์ได้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๒๒๖๙ - ๕๔๖๕ ๐ - ๒๒๖๙ - ๕๔๖๓ และ ๐ - ๒๒๖๙ - ๕๔๙๙ หรือทางโทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ๐ - ๒๒๖๙ - ๕๕๕๕ กด ๓ โดยเปิด
ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวันทางาน
๒ ทางเอกสาร ได้แก่
๒.๑ ไปรษณีย์ ส่งมาที่ ผู้อานวยการกองข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
๒.๒ ผู้ใช้บริการมาส่งเอกสารร้องทุกข์ที่ กข.
๒.๓ โทรสาร หมายเลข ๐ - ๒๒๖๙ - ๕๔๖๖
๒.๔ ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ ๓ แห่ง ภายใน กทท. ดังนี้
๒.๔.๑ อาคารตัวแทนเรือ
๒.๔.๒ อาคารที่ทาการ กทท. อาคาร B ชั้นล่าง ด้านหน้ากองบริการค่าภาระเงินสด สานักบริหาร
การเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
๒.๔.๓ ที่ทาการ กข. อาคาร B ชั้น ๒ ข้างห้องสมุด กทท. ทั้งนี้ พนักงาน กข. จะทาการเปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา ๑๐.๐๐ น. (กรณีเป็นวันหยุดจะทาการเปิดในวันทางานถัดไป)
๒.๕ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) : info @ port.co.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ พนักงาน กข. จะเปิดตรวจสอบข้อร้องทุกข์ วันละ ๒ ครั้ง เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. (กรณีเป็นวันหยุดจะทำการเปิดในวันทางานถัดไป)
๓ ทางตัวบุคคล ได้แก่
๓.๑ ผู้ใช้บริการมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ กข.
๓.๒ ผู้ใช้บริการฝากข้อความบุคคลอื่นมาส่งที่ กข.
อนึ่ง เมื่อพนักงาน กข. ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ให้บันทึกรายละเอียดของข้อร้องทุกข์ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ลงในแบบรับเรื่องร้องทุกข์ให้ครบถ้วน ตามแบบที่ กทท. กำหนด

 
อ้างอิง : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)