หน้าที่่ความรับผิดชอบ
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นในการให้บริการรวบรวมแนวทางการแก้ไข ของหน่วยงานต่างๆ ประสานงานให้บริการออกของใช้ส่วนตัวและให้บริการของการท่าเรือฯ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอข้อมูล การเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้คำปรึกษาแนะนำและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก โดยประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการภายหลังการให้บริการ ควบคุมการฝากเก็บเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการท่าเรือฯ และให้บริการห้องสมุด ทั้งนี้ การท่าเรือฯ ได้แบ่งงานของกองข้อมูลข่าวสารเป็น 2 แผนกดังนี้
 
แผนกบริการข้อมูลข่าวสาร
 • ดำเนินงานและควบคุมการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือฯ แก่บุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือฯ ที่เผยแพร่ไว้เพื่อจำหน่าย ให้หรือให้ยืม อำนวยความสะดวก พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อขอข้อมูลและประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเผยแพร่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับที่ใช้ปัจจุบัน
 • รวบรวมจัดทำประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของการท่าเรือฯเพื่อจ่ายแจกให้แก่หน่วยงาน ระดับแผนก กอง สำนัก ฝ่ายและผู้บริหารระดับ 15 ขึ้นไป ตลอดจนรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของการท่าเรือฯ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกในการค้นคว้า
 • ควบคุมการนำเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของการท่าเรือฯ ที่นำมาฝากเก็บที่ศูนย์เก็บเอกสาร กำหนดพื้นที่ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบในการเก็บและค้นหาเอกสาร
 • บริการห้องสมุด
  สร้างบรรยากาศในการค้นคว้าหาความรู้ โดยจัดสถานที่ให้มีความสะดวกเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการยืมคืนหนังสือแก่พนักงาน กทท. และให้บริการค้นคว้าสำหรับบุคคลภายนอก
  พัฒนาเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
แผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นในการให้บริการโดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหา วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขปัญหา สรุปผลนำเรียนผู้อำนวยการท่าเรือฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการให้บริการของ ท่าเรือกรุงเทพและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการท่าเรือ
 • ดำเนินการประสานงาน ให้บริการออกของใช้ส่วนตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไปศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตไทย ที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร
 • ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออก โดยประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ โทรสาร ของบริษัทที่เข้าร่วมดำเนินการในการให้บริการแก่ผู้ส่งออกรายย่อย หรือประสานกับ บริษัทตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ