หน้าแรก
   การขุดลอก
   การสำรวจ
   ข้อมูลงานบริการ
   ระเบียบ ว่าด้วยการขุดลอก..
   แผนที่กำหนดตำบลที่สำหรับที่ทิ้งดิน
   ค่าพิกัดตำบลที่บริเวณที่ทิ้งดิน
   ค่าเช่า และค่าบริการ
   แบบฟอร์มการสำรวจและขุดลอก
 

สนใจใช้บริการหรือ
แนะนำรายละเอียด
ดิดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 0-2269-5265,
0-2269-5271-2,
0-2269-5269

 info@port.co.th

ข้อมูลงานบริการด้านสำรวจ ขุดลอก และบำรุงรักษาเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ ของการท่าเรือฯ
ประเภทงาน
1. งานด้านการสำรวจ
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เรือสำรวจ (Survey Boat) จำนวน 4 ลำ
2. เครื่องหยั่งน้ำชนิด 2 ความถี่ จำนวน 2 ชุด
3. เครื่องหาตำบลที่ ด้วยระบบดาวเทียม จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องประมวลผล Processing เพื่อการจัดทำแผนที่และโปรแกรม Hydro Pro Navigation สำหรับงานสำรวจ หยั่งน้ำ จำนวน 1 ชุด
ขีดความสามารถ
1. สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ได้ดี
3. มีระบบ DGPS จึงทำให้มีความแม่นยำสูง
4. สามารถทำการสำรวจ ออกแผนที่ และคำนวณปริมาณดินได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังมีบุคลากรที่มีความชำนาญงานด้านการสำรวจ หยั่งน้ำโดยตรง มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี
   
ประเภทงาน
2. งานด้านการบำรุงรักษาเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เรือวางทุ่น (Buoy Tender) จำนวน 2 ลำ
2. เครื่องมือวางทุ่น เครนขนาด 15 ตัน และขนาด 8 ตัน อย่างละ 1 ตัว
3. เครื่องหาตำบลที่ด้วยระบบดาวเทียม พร้อมระบบ DGPS
ขีดความสามารถ
1. สามารถที่จะทำการสำรวจ วางทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือตลอดจนซ่อมแซม และบำรุงรักษาส่วนประกอบของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือประเภทต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
   
ประเภทงาน
3. งานด้านการขุดลอกหน้าท่า
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เรือขุดแบบหัวงับดิน (Clamshell) จำนวน 2 ลำ
2. เรือขุดแบบหัวตักดิน (Back Hoe) จำนวน 1 ลำ
3. เรือขุดแบบถังตักดิน (Bucket) จำนวน 1 ลำ
4. เรือดิน จำนวน 7 ลำ
5. เรือจูง จำนวน 7 ลำ
6. เครื่องหาตำบลที่ด้วยระบบดาวเทียม พร้อมระบบ DGPS
ขีดความสามารถ
1. ขุดได้ลึก 15 เมตร ความเร็ว 300 ลบ.ม./ชม.
2 . ขุดได้ลึก 11 เมตร ความเร็ว 300 ลบ.ม./ชม.
3 . ขุดได้ลึก 14 เมตร ความเร็ว 300 ลบ.ม./ชม.
4. ความจุยุ้งดินลำละ 120 ลบ.ม.
5. กำลังเคลื่อน 350 HP. ความเร็วสูงสุด 9 น๊อต
6. สามารถทำการขุดลอกได้ตรงตำบลที่ มีความแม่ยำสูง
   
ประเภทงาน
4. งานด้านการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เรือขุดแบบยุ้งดิน ขนาด 2,500 ลบ.ม. (Hopper Dredger) จำนวน 3 ลำ
2. เครื่องหาตำบลที่ด้วยระบบดาวเทียม พร้อมระบบ DGPS
ขีดความสามารถ
1. ขุดได้ลึก 17 เมตร ขุดได้ปีละประมาณ 2,400,000 ลบ.ม. / ลำ ความเร็วเดินทางประมาณ 10-12 น๊อต
2. สามารถทำการขุดลอกได้ตรงตำบลที่ มีความแม่นยำสูง