หน้าแรก
   การขุดลอก
   การสำรวจ
   ข้อมูลงานบริการ
   ระเบียบ ว่าด้วยการขุดลอก..
   แผนที่กำหนดตำบลที่สำหรับที่ทิ้งดิน
   ค่าพิกัดตำบลที่บริเวณที่ทิ้งดิน
   ค่าเช่า และค่าบริการ
   แบบฟอร์มการสำรวจและขุดลอก
 

สนใจใช้บริการหรือ
แนะนำรายละเอียด
ดิดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 0-2269-5265,
0-2269-5271-2,
0-2269-5269

 info@port.co.th