นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 
 
 
ประจำผู้อำนวยการ กทท.

เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล
นักบริหาร 16
     

เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์
นักบริหาร 15
 
ทันตแพทย์หญิงทรงศิริ รังสิยากูล
นักบริหาร 14
     

นายอภิชาติ พูลต่าย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
 
นางศิริทัศน์ ประจนปัจจนึก
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
     

ร.ต.ท.สมพงษ์ สุตตเขตต์
ผู้ตรวจการ
 
นายสมศักดิ์ นิโรจน์สุวรรณ
ผู้ตรวจการ
     
     
 
 
สายบริหารธุรกิจ

นายเอกรินทร์ ภู่แสนธนาสาร
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารธุรกิจ
     
นางสาวลาวัลย์ อังคีรส
นางสาวลาวัลย์ อังคีรส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารธุรกิจ
 
นางสาวลาวัลย์ อังคีรส
นายกิจจา เกิดผล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
 
 
 
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
     

นายประกอบ ประจนปัจจนึก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
     

นางอัฌนา พรหมประยูร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
ม.ล.พรหรหม เทวกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
     
 
 
สายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศักดา ตั้งปณิธานสุข
รองผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

นางจันทนา ชิตเกษรพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
 
นายสัมพันธ์ สมันเลาะ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
 
 
ท่าเรือกรุงเทพ


เรือตรีวิโรจน์ จงชาณสิทโธ
ผู้อำนวยการ
ท่าเรือกรุงเทพ
     

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
รองผู้อำนวยการ
ท่าเรือกรุงเทพ
     

นายสุวิชัย ศรีสุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการเรือ
และสินค้า
 
นายจีระพล เอี่ยมสุทธา
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการท่า
และเครื่องมือทุ่นแรง
     

เรือโทวรวัฒน์ โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการร่องน้ำ
 
นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการช่าง
     
 
 
ท่าเรือแหลมฉบัง

นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ
ผู้อำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง
     

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์
รองผู้อำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง
 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง