Theme Image
Web Theme Web Theme
PAT : PROUD to be PAT
PAT Header Image
Thai English
   
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศเรื่อง ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตราย ผ่านท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือกรุงเทพ
ร่วมผลักดันการบริการ เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกลง
สนับสนุนการเลื่อนอันดับ Doing Business 2018

 
 
 
 
 

Ship News
ประกาศเปิดเผยราคากลาง

 
 
 
 

Copyright © 2011 Port Authority of Thailand. All Rights Reserved.