PAT : PROUD to be PAT
PAT Header Image
  Thai  English
 
ส่งเสริมการพัฒนาบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

ด้วยที่ตั้งของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งอยู่ในเขตท่าเรือ และใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีระบบการคมนาคมรองรับอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค และแหล่งผลิตทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้า
ท่าเรือกรุงเทพยังได้ยกเลิกการวางหนังสือสัญญา
ค้ำประกันจากธนาคารสำหรับสินค้าทัณฑ์บนทุกประเภท ขณะเดียวกันก็ได้จัดหาพื้นที่ และอุปกรณ์ยกขน
เคลื่อนย้ายสินค้าสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ประเภทวัตถุดิบ และเครื่องจักร รวมทั้งกำลังปรับปรุงสถานที่สำหรับการประกอบกิจการแบ่งบรรจุ และเปลี่ยนแปลงสภาพหีบห่อ เพื่อการกระจายสินค้า หรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศที่สาม ตลอดจนสินค้าทัณฑ์บนประเภทห้องเย็นด้วย
ท่าเรือกรุงเทพยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนด้วยการจัดทำรายงานบัญชีสินค้าคงคลัง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและบริหารการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง สะดวก

พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  พื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนหลังที่ 1 เป็นอาคาร 3 ชั้นมีพื้นที่ 6,434 ตารางเมตรให้บริการการฝากเก็บสินค้าทุกประเภทน้ำหนักไม่เกิน 1 ตันต่อตารางเมตร
  ชั้นที่ 1 พื้นที่ 2,128 ตารางเมตร มีห้องปรับอุณหภูมิพื้นที่ 258 ตารางเมตร
  ชั้นที่ 2 พื้นที่ 1,7 33 ตารางเมตร
  ชั้นที่ 3 พื้นที่ 2,573 ตารางเมตร
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนหลังที่ 2 อยู่ในพื้นที่ของคลังสินค้าตกค้าง ขนาด 3,120 ตารางเมตร ใช้เก็บสินค้าหีบห่อใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 1 ตันต่อตารางเมตร
อัตราค่าบริการ
   ระยะเวลาการฝากเก็บ ค่าภาระฝากสินค้าทัณฑ์บน  
  1- 90 วัน 5 บาท / ตัน / วัน  
  91- 180 วัน 10 บาท / ตัน / วัน   
  180 วันขึ้นไป 15 บาท / ตัน / วัน   
  สำหรับค่าบริการห้องควบคุมอุณหภูมิอัตรา 18 บาท / ตัน /วัน  

   ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการที่คลังสินค้าทัณฑ์บนโดยการให้บริการหลากหลาย
  รูปแบบ ตลอดจนความต้องการของเครื่องมือทุ่นแรงและบุคลากรสำหรับการให้บริการ
 • การให้บริการของคลังสินค้าทัณฑ์บนมีศักยภาพมากขึ้น สร้างโอกาสในการแข่งขันและดึงสินค้าเข้าท่าเรือกรุงเทพมากขึ้น
 • เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการคลังสินค้าที่มีอยู่ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
  ท่าเรือกรุงเทพเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศเอเชีย และอาเซียน
 
Copyright © 2011 Port Authority of Thailand. All Rights Reserved.