หน้าหลัก

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

การท่าเรือฯ ได้ดำเนินนโยบายประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในรูปของการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชุม การศึกษาอบรม และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรือ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนของต่างประเทศเป็นประจำ
 
 
 

ความร่วมมือระดับพหุภาคี

 การท่าเรือฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับท่าเรือต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงท่าเรือพี่น้อง  
ข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ และข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำและกิจการท่าเรือ