คณะกรรมการ กทท.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
ประธานกรรมการ กทท.

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
กรรมการ กทท.


นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ กทท.


นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ กทท.


นายกฤชเทพ สิมลี
กรรมการ กทท.


ดร.จุฬา สุขมานพ
กรรมการ กทท.


ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
กรรมการ กทท.


นายประเวศ อรรถศุภผล
กรรมการ กทท.


พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ
กรรมการ กทท.