คณะกรรมการ กทท.

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
ประธานกรรมการ กทท.

นายกฤชเทพ สิมลี
 
กรรมการ กทท.
 


พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
กรรมการ กทท.
 


นายชนินทร์ แก่นหิรัญ
กรรมการ กทท.
 


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
กรรมการ กทท.
 


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
กรรมการ กทท.
 


นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
กรรมการ กทท.
 


นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา
กรรมการ กทท.