ความปลอดภัย
ISPS Code 
นโยบายการปฏิบัติการ และแผนการรักษาความปลอดภัยตามข้อบังคับ ISPS Code ของท่าเรือต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของการท่าเรือฯ
  โครงการ Star Initiatives 
STAR Initiatives เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางการค้าในภูมิภาคเอเปค
   Common Standards for Electronic Data Reporting 
โครงการกำหนดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงข้อมูล
  โครงการ C-TPAT 
โครงการความร่วมมือระหว่าง ศุลกากรสหรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนของตน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ
   มาตรการความมั่นคงในการขนส่งทางทะเล 
การขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศได้มีการพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประเทศผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล
  โครงการนำระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือมาใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้า อันตรายท่าเรือกรุงเทพ 
โครงการ สร้างพันธมิตรเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออก (Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในท่าเรือ