เบอร์โทรศัพท์
 
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
Hotline กทท.
0-2269-5555
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กทท.
0-2269-3191
0-2269-3199
ห้องเวรท่าเรือกรุงเทพ กทท.
0-2269-3537
0-2269-3026
แผนกสื่อสาร กทท.
0-2269-3481
0-2269-3484
ศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทท.
0-2269-3038
0-2269-3668
08-9481-1369 (คุณธนพลฯ)
 
 
 
ท่าเรือกรุงเทพ
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
0-2269-5300
Fax : 0-2249-4229
หน้าห้องผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
0-2269-5327
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
0-2269-5301
0-2240-0154
หน้าห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
0-2269-3503
0-2269-3979
นักบริหาร 13
0-2269-5304
นักบริหาร 13
0-2269-5305
0-2269-3502
0-2269-3498
แผนกสารบรรณ
0-2269-5310
0-2269-5353
Fax : 0-2269-5256
ผู้ตรวจการฝ่ายเรือ
0-2269-3561
ผู้ช่วยผู้ตรวจการฝ่ายเรือ
0-2269-3050
ผู้ตรวจการท่า
0-2269-3414
ผู้ช่วยผู้ตรวจการท่า
0-2269-3417
ผู้ตรวจการสินค้า
0-2269-3530
Fax : 0-2672-7160
ผู้ช่วยผู้ตรวจการสินค้า
0-2269-3750
แผนกตรวจสอบชั่งวัดสินค้า
0-2269-3404
0-2269-3416
0-2269-3535
แผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
0-2269-3412
0-2269-3975
หัวหน้าแผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
0-2269-3381
แผนกควบคุมปฏิบัติงานหน้าท่า
0-2269-3417
0-2269-3937
เวรรักษาการณ์ท่าเรือกรุงเทพ
0-2269-3417
0-2269-3026
แผนกตรวจสอบสินค้า
0-2269-3474
0-2671,8805
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 1 เขื่อนตะวันตก
0-2269-3497
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 2 เขื่อนตะวันออก (ขาออก)
0-2269-3493
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 2 เขื่อนตะวันออก
0-2269-3492
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 5 เขื่อนตะวันออก
0-2269-3491
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องกลาง เขื่อนตะวันออก
0-2269-3495
0-2269-3981
ด่านชั่งน้ำหนัก เขื่อนตะวันออก
0-2269-3482
หมวดตรวจสอบสินค้าขาออก 2
0-2269-3482
สถานีตรวจสอบสินค้าหลังที่ 2 เขื่อนตะวันตก
0-2269-3461
สถานีตรวจสอบสินค้าผ่านแดน
0-2269-3475
ห้องจัดเรือ หรือห้องประชุมเรือ
0-2240-01
แผนกโรงพักสินค้า 1 0-2269-3425
แผนกโรงพักสินค้า 2 0-2269-3427
แผนกโรงพักสินค้า 3 0-2269-3429
แผนกโรงพักสินค้า 4 0-2269-3432
แผนกโรงพักสินค้า 5 0-2269-3434
แผนกโรงพักสินค้า 6 0-2269-3436
แผนกโรงพักสินค้า 7 0-2269-3438
แผนกโรงพักสินค้า 8 0-2269-3441
แผนกโรงพักสินค้า 9 0-2269-3443
แผนกคลังสินค้าตกค้าง 0-2269-3456
แผนกโรงพักสินค้า 11 0-2269-3572
แผนกโรงพักสินค้า 13 0-2269-3468
แผนกสินค้าเพื่อการส่งออก 0-2269-3264
แผนกโรงพักสินค้า 15 0-2269-3437
แผนกโรงพักสินค้า 16 0-2269-3428
แผนกโรงพักสินค้า 17 0-2269-3439
 
 
 
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.
ประธานกรรมการ กทท.
0-2269-5120
0-2249-4555
Fax : 0-2249-7871
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.
0-2269-5121
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
0-2269-5123
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11
0-2269-5127
0-2269-5295
 สารบรรณ
0-2269-5126
หัวหน้าแผนกธุรการ
0-2269-5122
หัวหน้าแผนกการประชุม
0-2269-5132
 
 
 
ส่วนอำนวยการประจำผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ
0-2269-5100
0-2249-4554
Fax : 0-2249-4181
เลขานุการผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ
0-2269-5107
0-2269-5109
หน้าห้องผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ
0-2269-5104
0-2269-5108
0-2269-5119
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ
0-2269-5102
0-2269-5294
Fax : 0-2249-9903
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ
0-2269-5106
0-2269-5322
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือ สายงานบริหาร
0-2269-5101
0-2249-0840
0-2249-4028
Fax : 0-2249-4028
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือ สายงานบริหาร
0-2269-5105
0-2269-5293
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2269-5142
0-2249-4049
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2269-5146
Fax : 0-2269-5454
ส่วนกลาง ชั้น 17 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ
0-2269-5118
สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
038-409-312
Fax : 038-409-314
หน้าห้องผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
0-2269-5151
รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง
0-2269-5148
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานบริหาร
0-2269-5143
0-2269-5323
Fax : 0-2269-5454
หน้าห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานบริหาร
0-2269-5153
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ
0-2269-5145
0-2269-5152
ผู้ตรวจการ
0-2269-5213
ผู้ตรวจการ
0-2269-5261
ที่ปรึกษา
0-2269-5212
นักบริหาร 13
0-2269-5421
0-2269-5422
นักบริหาร 13
0-2269-5305
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
0-2269-5389
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
0-2269-5239
0-2269-5493
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11
0-2226-5325