CIO

นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย