CIO

นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
รักษาการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย