DCIO

ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
(Department Chief Information Officer: DCIO)
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย