AIS System

:: ระบบ AIS คืออะไร ::
    ระบบ AIS ( Automatic Identification System ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า UAIS (Universal Automatic Identification System) เป็นระบบหรืออุปกรณ์แสดงตนอัตโนมัติ ที่ใช้สำหรับในกิจการเดินเรือภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศขนาดตั้งแต่ 300 ตันกรอสขึ้นไป และเรือเดินทะเลที่ไม่ได้เดินทาง ระหว่างประเทศขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ AIS ซึ่งอยู่ภายใต้กำหนดของ IMO ( International Maritime Organization ) ด้วยการส่งสัญญาณวิทยุย่าน VHF แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลและตำบลที่ของตัวเองให้กับเครื่อง AIS อื่นๆ ที่ติดอยู่กับเรือหรือสถานีชายฝั่งใกล้เคียง กล่าวคือเป็นระบบสื่อสาร เพื่อแจ้งแสดงตัวระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับสถานีฝั่ง เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมจราจรทางน้ำระบบ VTS ( Vessel Traffic Control System ) ในการตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

:: การทำงานของเครื่อง AIS ::
    เครื่อง AIS เป็นระบบสอบถามและกระจายข่าวด้วยเทคโนโลยีพื้นฐานของ SOTDMA ( Self Organization Time Division Multiple Access ) ส่งกระจายสัญญาณภายใต้คลื่นวิทยุข่าย VHF Marine Band มีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ของเรือ เช่น ชื่อเรือ ตำแหน่งเรือปัจจุบัน เข็มเดินทาง ขนาดความยาวเรือ ความกว้างเรือ ประภทของเรือ กินน้ำลึก ข้อมูลของสินค้าอันตรายที่บรรทุกอยู่ โดยเครื่องGPS ของเรือจะทำการส่งค่าพิกัดตำบลที่ LAT/LONG รวมกับข้อมูลของเรือดังกล่าวจากเรือที่ติดตั้ง เครื่อง AIS ไปยังสถานีฝั่งหรือเรือที่อยู่ใกล้เคียง มีขีดความสามารถในการส่งข้อความได้มากถึง 1,000 ครั้งต่อ นาที และจะ update ข้อมูลตลอดเวลา โดยสามารถแสดงข้อมูล ที่รับได้บนเครื่องแผนที่อิเล็กทรอนิคส์ เช่น ECS หรือ ECDIS ได้ ภาพสัญลักษณ์นี้จะ บอกให้เรือทุกลำที่อยู่ในรัศมีของวิทยุ VHF ทราบตำบลที่และข้อมูลของเรือลำที่ติดตั้งเครื่อง AIS นั้นได้ตลอดเวลา สำหรับการติดตามและระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุชนกัน หรือบอกข้อมูลเรือให้กับสถานีฝั่งที่ติดตั้งระบบ AIS หรือ VTS ใช้ในการควบคุมการสัญจรของเรือในร่องน้ำ หรือขณะเข้าออกจากท่าเทียบเรือ ซึ่งพื้นที่ครอบคลุมในการส่งสัญญาณของเครื่อง AIS ของเรือแต่ละลำจะอยู่ในรัศมีของระยะคลื่น VHF ขึ้น อยู่กับความสูงของเสาอากาศ โดยปกติจะมีรัศมีการทำงานประมาณ 20-25 ไมล์ทะเลจากเครื่อง AIS 

ระบบ AIS/VTS ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
 
พื้นที่การรับสัญญาณระบบ AIS ของประเทศไทย

     การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทำการติดตั้งระบบ AIS ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และระบบ VTS ที่ท่าเรือกรุงเทพ ภายในปีงบประมาณ 2549 ( ท่าเรือแหลมฉบังคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2548 ) โดยมีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและติดตามความเคลื่อนไหวของเรือสินค้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และร่องน้ำเจ้าพระยา เพื่อแจ้งสถานะตำบลที่ของเรือสินค้าตามเวลาจริงให้กับผู้ใช้บริการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น
          - ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ประเภทเรือ เอเย่นต์เรือ ฯ 
          - ตำบลที่ของเรือตามเวลาจริง 
          - ทิศของหัวเรือ และเส้นทางการเดินเรือ 
          - ความเร็วของเรือ 
          - วันเวลาผ่านสถานีนำร่อง 
          - สถานที่เทียบหรือจอดเรือ - กำหนดการเข้า - ออกของเรือสินค้าประจำวัน 

การบริการด้านข้อมูลข่าวสารเรือสินค้า และระบบ AIS 
          การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะให้ผู้ที่สนใจและผู้ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเรือสินค้า และระบบ AIS สามารถร่วมใช้งานได้โดยการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านทางระบบ Internet ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้

 

กทท. ติดตั้งระบบ AIS เพิ่มที่สถานีชายฝั่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กำลังดำเนินการติดตั้งระบบ การแจ้งข้อมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS ) ชนิดติดตั้งประจำสถานีชายฝั่ง ที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และสถานีสื่อสารปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึงบริเวณปากร่องน้ำเจ้าพระยา เพื่อตรวจสอบเรือสินค้าที่ผ่าน เข้า-ออกร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับให้บริการ และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากเรือสินค้า และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการขนส่งทางน้ำทั้งแก่กทท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการแก่หน่วยงานเอกชน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของเรือสินค้าได้ตามเวลาจริงผ่านระบบ Internet อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้ในอนาคต โดยคาดว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2551

ระบบ AIS เป็นระบบการกระจายข่าวสารด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งส่งสัญญาณภายใต้คลื่นวิทยุย่าน VHF Maritime Band ที่สามารถส่งข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ ของเรือ อาทิเช่น ชื่อเรือ ตำแหน่งเรือในปัจจุบัน ทิศทางเดินเรือ ขนาด ประเภท และระดับกินน้ำลึกของเรือ รวมทั้งข้อมูลของสินค้าอันตรายที่บรรทุกอยู่ ( ถ้ามี) จากเรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS ไปยังสถานีชายฝั่งหรือเรืออื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อแจ้งให้เรือทุกลำที่อยู่ในรัศมีของคลื่นวิทยุ VHF ทราบตำบลที่อยู่และข้อมูลของเรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS ได้ตลอดเวลา เพื่อการติดตามเฝ้าระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุกรณีที่ใช้เส้นทางเดินเรือร่วมกัน รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้กับสถานีชายฝั่งหรือสถานีควบคุมประจำท่าเรือที่ติดตั้งระบบ VTS ในการควบคุมการสัญจรของเรือในร่องน้ำหรือเรือที่เข้าออกจากท่าเทียบเรือ ซึ่งสถานีฯ สามารถเผยแพร่ข้อมูลสถานะของการเดินเรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS ผ่านเครือข่าย Internet และ Intranet ที่เชื่อมต่อกับแฟ้มฐานข้อมูลสถานะการเดินเรือของระบบ AIS Base Station ได้ โดยทำการเผยแพร่ในรูปแบบ Webpage ผ่านเว็บไซต์ของท่าเรือหรือหน่วยงานที่ควบคุมนั้นๆ

•  ทั้งนี้ การให้บริการใน ระบบการแจ้งข้อมูลเรืออัตโนมัติหรือ AIS ของ กทท. เป็นการให้ บริการผ่านระบบเครือข่าย ICT ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับการบริการแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ กทท. ในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าที่มีโครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain) ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระหว่าง กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง