OA
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (Office Automation : OA)
        การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation: OA)  ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบงานที่พัฒนามาเพื่อสนับสนุนการทำงานโดยเกี่ยวเนื่องกับเอกสาร ข้อมูล ทรัพยากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วยระบบงานส่วนต่างๆ ที่ทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ โดยประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังต่อไปนี้คือ
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ระบบจัดเก็บเอกสาร
  • ระบบจองห้องประชุม
  • ระบบจองพาหนะ
  • ระบบการประชุม
  • การจัดพิมพ์แบบฟอร์มในรูปแบบ e-Document
  • ระบบการลา
ปัจจุบัน การท่าเรือฯ ได้ใช้ระบบ OA ในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้งานเอกสารที่เป็นกระดาษภายในสำนักงาน และเพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ของการท่าเรือฯ ทั้งนี้ ยังมีประสิทธิภาพในการรับส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากร และสร้างระเบียบในการจัดการเอกสาร ข้อมูล และทรัพยากร
ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอีกด้วย